top of page

นพ. บุญมี มีประเสริฐ


อายุกรรมทั่วไป จ–ศ 7.00 - 8.00 น. อา 9.00 -12.00 น.

  • 15 นาที

คำบรรยายบริการ

อายุกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 07.00 - 8.00 น. อาทิตย์ 09.00 -12.00 น.


ข้อมูลการติดต่อ

  • 1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000


bottom of page