top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก

 • กรณีต้องการสร้างภูมิ

  • ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีดกระตุ้นเพื่อให้มีภูมิเพียงพอในการป้องกันโรค บาดทะยัก คอตีบ และไอกรน

  • โดยฉีดวัคซีนรวม Tdap 1 ครั้งในวัยผู้ใหญ่ หลังจากนั้นฉีด Td ทุก 10 ปี

  • ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ควรฉีดเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิ โดยฉีด 1 คอร์ส 

 • กรณีเกิดอุบัติเหตุ การฉีดเซรุ่มหรือวัคซีน แพทย์จะพิจารณาจาก

  • ลักษณะของบาดแผล

  • ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

 • วัคซีนมี 2 ชนิดคือ Td และ Tdap

ค่าบริการ

Td เข็มละ             360 บาท

Tdap เข็มละ        1290 บาท

bottom of page