top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

บริการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสุขภาพโดยรวมของคุณและตรวจหาปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงหรืออาการที่อาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพ การตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี ป้องกันโรค และจัดการกับสภาวะสุขภาพที่เป็นอยู่ได้ ไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรือมาก มีสุขภาพแข็งแรงหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพถือเป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรการดูแลสุขภาพของคุณ
ติดต่องานบริการตรวจสุขภาพ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.
080-1025300

โรงพยาบาลรักษ์สกลมีโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เลือกดังนี้

bottom of page