top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 70%

ค่าบริการ

เข็มละ             3,290 บาท

เหมา 3 เข็ม    8,760 บาท

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 90%

ค่าบริการ

เข็มละ             7,760 บาท

เหมา 3 เข็ม  21,260 บาท

ใครฉีดได้บ้าง

สามารถฉีดได้ในผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9-45 ปี

ก่อนอายุ 15 ปี (ก่อนวันเกิดครบอายุ 15 ปี) ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

หลังอายุ 15 ปี ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 2 และ 6 เดือน

bottom of page