top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

  • ชื่อวัคซีนคือ Entrovac

  • ประสิทธิผลการป้องกันโรคมือเท้าปาก EV71 ได้ 89.7%

  • ป้องกันโรค EV71 ที่ต้องนอนรพ.ได้ 88.0%

  • อายุที่สามารถฉีดได้คือ 6 เดือน - 5 ปี

  • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

 

ค่าบริการ

เข็มละ 3310 บาท

bottom of page