top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 70%

เข็มละ             3,340 บาท

เหมา 3 เข็ม    8,760 บาท

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 90%

เข็มละ             7,810 บาท

เหมา 3 เข็ม  21,260 บาท

การฉีดวัคซีน

  • สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

  • โปแกรมฉีด 

    • กรณีก่อนอายุ 15 ปี (ก่อนวันเกิดครบอายุ 15 ปี) ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน

    • กรณีหลังอายุ 15 ปี ฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 2 และ 6 เดือน

bottom of page