top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนเสริมป้องกันลูกน้อย

วัคซีนป้องกันอุจจาระร่วงรุนแรง (โรต้า) 

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบรุนแรง (IPD15)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (4สายพันธุ์) 

วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (ชนิดใหม่)

วัคซีนป้องกันสุกใส

วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า(ฉีดป้องกันล่วงหน้า)

bottom of page