top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

วัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

  • อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีด 15 สายพันธุ์ ตามด้วย 23 สายพันธุ์ ห่างกัน 1 ปี

  • อายุ 65 ปีที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฉีด 15 สายพันธุ์ ตามด้วย 23 สายพันธุ์ ห่างกัน 8 สัปดาห์)

  • อายุ 18-64 ปีที่มีโรคประจําตัวที่ไม่ใช่กลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฉีด 15 สายพันธุ์ ตามด้วย 23 สายพันธุ์ ห่างกัน 1 ปี

  • อายุ 18 – 64 ปีขึ้นไปที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฉีด 15 สายพันธุ์ ตามด้วย 23 สายพันธุ์ ห่างกัน 8 สัปดาห์ และ ตามด้วย 23 สายพันธุ์ (ห่างจาก 23 สายพันธุ์โดสก่อน 5 ปี)
     

ค่าบริการ

ชนิด 15 สายพันธุ์ 3,760 บาท/เข็ม
ชนิด 23 สายพันธุ์ 2,790 บาท/เข็ม

bottom of page