top of page

คำร้องเรียนของท่านจะส่งตรง
ถึงผู้อำนวยการของเรา

คำร้องเรียนของท่านจะส่งตรงถึงผู้อำนวยการของเรา

โรงพยาบาลรักษ์สกล

1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000

 

Tel: 042-712-800

 

info@mysite.com

Thanks for submitting!

bottom of page