top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

ตรวจไม่พบเชื้อ HPV แปลว่าอะไร

ยินดีด้วย การตรวจของคุณไม่พบเชื้อเอชพีวี 

แม้ว่าผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของคุณจะ

ปกติ ไม่พบเชื้อเอชพีวีที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก  แต่ก็ไม่ควรประมาท  เพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคร้าย  

แนะนำให้

1. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซ้ำในอีก 5 ปี

2.ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

3.หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์ 

- ตกขาวมากกว่าปกติ มีกลิ่นเหม็นหรือตกขาวมีเลือดปน 

- เลือดออกจากช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ ออกกระปริดกระปรอย

-  เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์

- ประจำเดือนมาผิดปกติ ประจำเดือนมานานขึ้น หรือ ประจำเดือนมามากผิดปกติ

- เลือดออกหลังจากหมดประจำเดือน  

- เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

ถ้าต้องการปรึกษาคุณหมอ หรือฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถติดต่อได้ที่ รพ.รักษ์สกล 

bottom of page