top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ประวัติ

โรงพยาบาลรักษ์สกล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2540 มาจนถึงปัจจุบัน เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ครอบคลุมประชาชนในกลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย และบางส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ทางโรงพยาบาลของเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยในปี

 - พ.ศ. 2548 ผ่านการรับรองคุณภาพโดย HA ขั้นที่ 1

 - พ.ศ. 2560 ต้นปี ออกจากระบบประกันสังคม

       ปลายปี เริ่มการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพ HA

 - พ.ศ. 2562 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 1 

 - พ.ศ. 2563 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 

 - พ.ศ. 2564 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 

 - พ.ศ. 2565 ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 

และเป้าหมายการพัฒนาต่อไปของเรา คือการผ่านการรับรองคุณภาพ HA ในขั้นที่ 3 ต่อไป 

rshhospital.webp

วิสัยทัศน์

- วิสัยทัศน์ (Vision) รักษ์สกล "ก้าวสู่คุณภาพ การรักษาได้มาตรฐาน รอไม่นาน บริการด้วยใจ"

- ค่านิยม (Values) ส่งมอบบริการดีที่สุดให้ลูกค้าเรา

 

- พันธกิจ (Mission) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นที่ 3   

บริการหลักและความสามารถ

- บริการหลัก (Main service) โรงพยาบาลรักษ์สกลเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลทั่วไปทุกสาขา ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการแพทย์ฉุกเฉิน บริการห้องผ่าตัด บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านป้องกันโรคเเละด้านฟื้นฟูสุขภาพ โดยแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง

- ด้านความสามารถขององค์กร เราเป็นโรงพยาบาลเอกชน(ขนาด 25 เตียง) ที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่สกลนคร พื่นที่จังหวัดใกล้เคียง และประเทศลาว โดยมีขีดความสามารถให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ มีเเพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ได้แก่ อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, ออโทพีดิก, จักษุ หู คอ จมูก เป็นต้น

- ด้านเทคโนโลยี เรามีเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ห้อง Lab ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมให้บริการตรวจเลือด ชันสูตรต่างๆ เครื่องอัลตร้าซาวด์ ระบบเอกซเรย์ด้วยโปรแกรม Pac เป็นต้น

bottom of page